Điạ chỉ: Trường MN bắc Sơn B

Email: tmnbsb_socson@hanoi.gov.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương

Ngày sinh: 2/4/1984

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Đại Học

Vị trí công tác: Quản lý

Điện thoại riêng: 0973981283

Email liên lạc: huonglinhsh@gmail.com

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Văn
Nguyễn Thị Văn

Ngày sinh: 11/7/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ: Đại Học

Vị trí công tác: Quản lý

Điện thoại riêng: 0869620886

Email liên lạc: van0984830355@gmail.com

Nguyễn Thúy Mận
Nguyễn Thúy Mận

Ngày sinh: 22/6/1977

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Đại Học

Vị trí công tác: Quản lý

Điện thoại riêng: 0855915915

Email liên lạc: thuymanbs@gmail.com

Trường Mầm non Bắc Sơn B

Địa chỉ: Nam Lý- Bắc Sơn- Sóc Sơn- Hà Nội

Điện thoại: 0973981283